תקנון כרטיס פרדיסו

 

תקנון כרטיס PARADISO CARD

1. הגדרות למונחים הבאים תיוחד בתקנון זה המשמעות הנקובה בצידם:

1.1 "ארקפה" ו/או "החברה" – חברת ארקפה (ישראל) בע"מ, מרחוב הצפירה 23 תל אביב, מיקוד 6777928.

1.2 "הכרטיס" – כרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי ארקפה למחזיק בו כנגד תשלום, ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.

1.3 "האתר" – אתר האינטרנט של ארקפה שכתובתו:www.arcaffe.co.il 1.4 "סניפי ארקפה" – סניפי ארקפה המכבדים את השימוש בכרטיס. 2. הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס.

רכישת והחזקת הכרטיס מעידה על הסכמתך לאמור בתקנון, כפי שיתעדכן מעת לעת. 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה על מחזיק הכרטיס בלבד.

הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה.

4. הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.

5. הכרטיס ניתן לטעינה במינימום של 100 ש"ח ובמקסימום של 5,000 ש"ח, כאשר טעינת הכרטיס תהא בכפולות של 50 ₪.

6. טעינת הכרטיס תהא אפשרית בסניפי ארקפה. 7. הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של מוצר(ים) ו/

או שירות(ים) שירכוש מסניפי ארקפה עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס שברשותו, לפי המחירון המעודכן באותה עת.

8. בכל רכישה שיבצע המחזיק בכרטיס באמצעות הכרטיס יחויב הכרטיס בסכום כל רכישה כאמור, אשר יגרע מהסכום הטעון בכרטיס. יתרת הסכום הטעון בכרטיס ניתנת לשימוש ברכישה / רכישות הבאות.

9. הכרטיס יקנה למחזיק בו הטבה של 10% הנחה בסניפי ארקפה (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות ומבצעים דוגמת קפה ומאפה – אין כפל מבצעים!). יובהר, כי לא יונפק יותר כרטיס בצבע gold, אשר מקנה למחזיק בו הטבה של 15%הנחה
בסניפי ארקפה (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות ומבצעים דוגמת קפה ומאפה – אין כפל מבצעים!).

10. ההנחה אינה תקפה בארקפה “בית אלון” במתחם BE – ALL , רח’ יגאל אלון 94 , תל אביב. 11. לארקפה הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, לפי העניין. ארקפה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה

לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש. 12. רשימת סניפי ארקפה עשויה להשתנות מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מראש למחזיקי הכרטיס. 13. הכרטיס יכובד אך ורק בעסקים אשר מצוין בהם במפורש כי הם מכבדים את השימוש

בכרטיס בעת השימוש בכרטיס.

14. הכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת. 15.לא יינתן עודף במזומן במעמד רכישת מוצרים בעסקים המשתתפים ו/או בכלל. 16. כרטיס פגום ו/או מזויף לא יכובד.17.במקרהשלאובדןאוגניבהשלהכרטיסיודיעעלכךמחזיקהכרטיסלמנהלסניף,כוללהזדהות

לשם דיווח והמשך טיפול היה ופרטי הלקוח מעודכנים במערכת החברה, תחסום החברה את השימוש בכרטיס, לכל המאוחר בתוך 2 ימי עסקים ממועד הדיווח על ידי הלקוח. במקרה זה, אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת חסימת הכרטיס על ידי החברה ויינתן ללקוח כרטיס חלופי עם הסכום לאחר חסימה של הכרטיס שנגנב / אבד. ויודגש, היה

ופרטי הלקוח לא יופיעו במאגר הנתונים של החברה – כרטיס שאבד ו/או נגנב לא ישוחזר.