תקנון

תקנון אתר אינטרנט רשת "ארקפה"

אתר זה כולל מידע משתנה ביחס לרשת "ארקפה", לסניפי הרשת, ולמוצרים השונים ברשת. השימוש באתר, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכפוף להוראות הדין. 

השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ללא כל הגבלה או הסתייגות ולכן מומלץ לעיין בהוראות התקנון כמפורט להלן:

 אתר ארקפה

 1. האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. ארקפה עושה מאמצים ניכרים, כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות. ארקפה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע.
 2. ארקפה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר ו/או את תכניו (להלן: "התכנים") מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינוי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, וכל שינוי אחר, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות חסימתו ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מתכני מהאתר ואפילו הורדת האתר כולו. כל שינוי כאמור, יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ארקפה בגין ביצוע השינויים כאמור.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארקפה שומרת כל זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 4. הקישורים החיצוניים שיוצגו באתר, ככל ויוצגו, נועדו כשירות למשתמשים באתר בלבד וארקפה לא אחראית ולא תהיה אחראית לאתרים המקושרים, לתכנים המוצגים בהם, לאמיתות תוכנם, לאיכות השירות הניתן בהם, ולנתונים ולמידע המוצגים בהם. יובהר, כי המידע המוצג באתרים אלו, מוצג בשליטתן של אותן החברות ועל אחריותן בלבד. 
 5. במהלך השימוש באתר ייתכנו הפסקות ופגיעות באיכות השירות, שאינן תלויות בארקפה. אנו מתנצלים על כך ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו. יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים כאלו.

אחריות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב להימנע בין היתר מביצוע הפעולות האמורות להלן:
  1. לא לעשות באמצעות האתר כל פעולה בלתי חוקית או בניגוד לכל דין;
  2. לא לעשות באתר כל שימוש באמצעות זהות בדויה או תוך כדי הזדהות לאדם אחר;
  3. לא לעשות באתר כל שימוש מסחרי, למטרות רווח או פרסום כלשהו;
  4. לא להעתיק, לשכפל, לשעתק באופן ישיר או עקיף את התכנים באתר, של העיצובים בו ושל טכנולוגיות ייחודיות לו, לרבות מכירה, השכרה, הפצה וכו';
  5. להימנע מפגיעה כלשהי באתר, בעיצובו, בתכניו, ובקישורים הנמצאים בו, לרבות בדרך של שיגור קבצים מזיקים (וירוסים) או כל מידע או תוכנה שעשויה לפגוע או להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בו, וכן לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע;
  6. לא לעשות שימוש כלשהו באתר למטרות עריכת סקרים והגרלות, הפצת מכתבי שרשרת, משלוח דואר זבל אוspam .
 2. משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד להוראות בתקנון זה ו/או בניגוד לכל דין, ישא באופן בלעדי באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לארקפה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי.
 3. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לטובת ארקפה, ככל וארקפה תחשוש, מכל סיבה שהיא, כי המשתמש פועל באתר בניגוד להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין, תהיה היא רשאית, והמשתמש מסכים לכך באופן מפורש ובלתי חוזר, להתחקות אחר השימוש שעושה המשתמש, להעביר את המידע לידיעת צדדים שלישיים, ולנקוט בכל פעולה סבירה כדי למנוע את הישנות הפעילות המפרה ולהפסקתה, ולהגן על קניינה, על המוניטין שלה ועל זכויותיה.
 4. ארקפה תהיה רשאית להפסיק לאלתר את השימוש של משתמשים הפועלים באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין, וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת שהיא, וארקפה בין בעצמה ובין באמצעות צד ג', לרבות רשות מוסמכת, רשאית, בהתאם לשיקול דעתה,  לנקוט בהליכים משפטים כנגד המשתמש הפועל בניגוד להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ו/או תוצאה שיגרמו כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין. המשתמש מתחייב לשפות את ארקפה מיד עם דרישתה הראשונה בגין מלוא נזקיה והוצאותיה, לרבות אבדן רווחים והוצאות.

פטור מאחריות

 1. השימוש באתר ובמידע שבו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד.
 2. ארקפה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בקשר עם השימוש באתר, ותכניו ו/או השפעתם על כל ציוד קצה לרבות תוכנה, חומרה או כל ציוד אחר באמצעותו נקלטו.
 3. ארקפה אינה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי לכל משתמש ו/או לכל צד שלישי מכל מין וסוג שהוא, שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או ממניעה בשימוש שלו מכל עילה שהיא, כתוצאה מהמידע באתר, מהשפעתו על המשתמש או מכל סיבה אחרת שהיא. 
 4. ארקפה עושה כל מאמץ, שהנתונים המפורסמים באתר יהיו נכונים, מדויקים ומעודכנים. יתכן, כי המידע אינו שלם או כי נפלו טעויות במידע. טעויות באתר ובמידע המפורסם בו, ככל שנעשו, נעשות בתום לב.
 5. עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או איור או הדמיה של מוצרים הכלולים באתר הינם לצורכי הדמיה והמחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת.
  יודגש, כי תכולת המנות, רכיבי המנות ואופן הגשת המנות בפועל עשויה להיות שונה מהמוצג באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד ארקפה בשל כך.

פרטיות ומאגרי מידע

 1. המידע והפרטים שנמסר לארקפה על ידי המשתמשים ו/או הנאסף על ידי ארקפה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות באמצעות תיבות "צור קשר" שבאתר, מהווה הסכמה מטעם המשתמשים לארקפה לעשות בנתונים אלו כל שימוש לשם מתן שירותים, לרבות שמירת הנתונים, ואגירתם.
 2. מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי מידע של ארקפה, ככל שתבחר ארקפה לנהל מאגרים כאלו. המאגרים ישמשו את ארקפה וחברות אחרות בקבוצת ארקפה או הקשורות עמה על פי שיקול דעתה, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של המשתמש.
 3. ארקפה תהיה רשאית, בנוסף לאמור לעיל, לעשות כל שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים אחרים, לצרכי כריית מידע, לזיהוי מגמות ולמטרות מסחריות כגון אלו.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 16-18 לעיל, ארקפה תהא רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, מידע שהועבר לה על ידי המשתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך, בכל אחד במקרים הבאים:
  1. אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי;
  2. אם ארקפה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;
  3. אם משתמש מפר את הוראות התקנון או מבצע פעולות אסורות על פי כל דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות כאלה);
  4. אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין ארקפה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם ארקפה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת ארקפה;
  5. אם ארקפה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר עסקיה (כולם או חלקם) לצד שלישי כלשהו וכו' – במקרה זה רשאית ארקפה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידיה, לאותו גורם.

קניין רוחני וסימני מסחר של ארקפה

 1. הקניין הרוחני, זכויות היוצרים וכל זכות אחרת באתר, בצילומים, בתמונות וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר (להלן "המידע") הם קניינה של ארקפה בלבד או של צדדים שלישיים שהתירו לארקפה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 2. המשתמשים באתר, מתחייבים שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, לשנות, לסלף או לפגוע במידע הכלול באתר או בחלק ממנו, וכן שלא לעשות כל שימוש במידע זה או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. 
 3. סימני המסחר של ארקפה, הסימנים הרשומים על שמה וכן כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה ו/או למי מן החברות בארקפה (בין אם מצוין בצדו סימון ובין אם לאו) הם קניינה הבלעדי של ארקפה, שהשימוש מותר לארקפה בלבד. אין בהצבת סימניה של ארקפה באתר משום הרשאה כלשהי למשתמשים באתר לשימוש כלשהו באתר ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין על סימני המסחר ו/או על מותגיה של ארקפה ובשום מקרה אין לעשות שימוש בסימנים אלו, לרבות העתקתם לכל מטרה שהיא.

כללי

 1. השימוש בתקנון ובאתר בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. "ארקפה" משמע, ארקפה (ישראל) בע"מ, ח.פ. 51203848 מרחוב הצפירה 23, תל-אביב ו/או חברות באשכול החברות של ארקפה, בעלי מניותיה – דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, זכייניה, עובדי הסניפים, וכל מי שפועל מטעמה או תחת הרשאתה של ארקפה. הוראה זו תפורש על הצד המרחיב לטובתה של ארקפה.
 3. ארקפה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצדה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור בכל מקום שהוא.
 4. תקנון זה ממצה את מערכת היחסים בין ארקפה לבין המשתמשים באתר, ואין בעצם תשדורת המידע באמצעות האתר משום יצירת כל קשר בין המשתמש לבין ארקפה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון זה.
 5. על התקנון והאתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית היא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו.
 6. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי תקנון זה .